?

Log in

No account? Create an account
Rudnia Nalibocka, 1943 - Беларуская вёска [entries|archive|friends|userinfo]
Беларуская вёска

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Rudnia Nalibocka, 1943 [Jul. 4th, 2009|08:20 am]
Беларуская вёска

vioska

[nicolaev]

„Mieszkańcy Rudni Nalibockiej”

„Spis mieszkańców Rudni Nalibockiej 1943 r.”
Stan mieszkańców Rudni Nalibockiej w/g dymów
(głowy rodzin) na dzień pacyfikacji 6 sierpnia 1943r…

linkReply